Algemene voorwaarden

 1. Elke bestelling bij Litterate impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met de huidige voorwaarden, dewelke de klant erkent gelezen en aanvaard te hebben. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele bestel- of aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs indien (i) deze laatste eerder aan Litterate werden overgemaakt dan deze voorwaarden aan de klant en/of zelfs indien (ii) zij de toepasselijkheid van huidige voorwaarden zouden uitsluiten.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de klant het aanbod van Litterate via mail of schriftelijk aanvaardt.
 3. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de tarieven en de algemene voorwaarden van Litterate.
 4. Vertalingen en schrijfopdrachten worden uitgevoerd met inachtneming van het beroepsgeheim, wat impliceert dat Litterate zich ertoe verbindt om nooit, zonder toestemming van de klant, inhoud van een bestelling te verspreiden. Voor taaltrainingen geldt hetzelfde principe, wanneer tijdens de training lesmateriaal van de klant wordt gebruikt.
 5. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, is Litterate niet gebonden door de leveringstermijnen opgegeven door de klant. Anderzijds zijn de door Litterate opgegeven leveringstermijnen eveneens louter indicatief en niet bindend. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot verbreking van de overeenkomst, noch vormt het een grond tot prijsvermindering of schadevergoeding.
 6. Zodra de klant zich via mail of schriftelijk akkoord verklaart met de voorgestelde prijs en leveringstermijn van een vertaal- of schrijfopdracht, wordt de bestelling als definitief beschouwd, en kan ze niet meer geannuleerd worden. Dit houdt in dat vanaf dat ogenblik het volledige bedrag van de opdracht verschuldigd is aan Litterate.
 7. De klant aanvaardt dat Litterate de opdracht geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaand overleg kan uitbesteden aan een of meerdere derde dienstverleners. Voor taaltraining zal er, in geval van uitbesteding, voor aanvang van de training overlegd worden met de klant. Indien beide partijen niet tot een akkoord kunnen komen, staat het de klant vrij om de taaltraining kosteloos te annuleren.
 8. Een taaltrainingssessie kan kosteloos geannuleerd of uitgesteld worden indien Litterate hiervan minstens 12 uur op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Bij trainingen op maandagvoormiddag moet er ten laatste vrijdagnamiddag geannuleerd worden. Een gemiste sessie die laattijdig geannuleerd wordt zal voor 100 % aan de klant in rekening worden gebracht. Deze regel geldt niet voor lessen via Skype, deze kunnen altijd kosteloos geannuleerd worden.
 9. Beperking van aansprakelijkheid: Litterate kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van een opzettelijke fout vanwege Litterate. Daarenboven is de mogelijke gehoudenheid van Litterate in weerwil van het voorgaande, behoudens voor bedrog, in elk geval in omvang beperkt tot de gefactureerde en door de klant betaalde sommen met betrekking tot de vertaal- of schrijfopdracht in kwestie. Litterate zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant of ten aanzien van derden voor onrechtstreekse schade. Dit is schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van Litterate. Onder onrechtstreekse schade wordt onder andere verstaan economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief. Litterate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertalingen of teksten die na de levering buiten haar wil om en/of zonder haar goedkeuring worden gewijzigd.
 10. Behoudens andersluidend bepaling op de factuur, zijn facturen van Litterate via bankoverschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer in euro betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Eventuele bankkosten zijn ten laste van de klant.
 11. Afhankelijk van de aard, looptijd en omvang van de opdracht kunnen voor de aanvang van en in de loop van de vertaal- of schrijfopdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden en kunnen de geleverde prestaties aan het eind van elke maand via tussentijdse facturen aangerekend worden. De werkzaamheden zullen pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van het voorschot of de tussentijdse factuur.
 12. Klachten inzake vertalingen, teksten of facturen moeten uiterlijk binnen 7 werkdagen volgend op de oplevering gemeld worden door middel van een aangetekende brief, bij gebreke waaraan de vertaling of tekst en de factuur als aanvaard worden beschouwd, wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Het indienen van een klacht kan geenszins de opschorting van de betalingsverplichting van de klant inhouden.
 13. Gedeeltelijke betaling houdt geen protest in. Formeel protest dient aangetekend te worden zoals hierboven onder punt 11 bepaald is.
 14. Bij eenvoudige overschrijding van de betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest van 10% per maand aangerekend op het factuurbedrag of op het onbetaald gebleven factuursaldo. Bovendien zal bij de overschrijding van de betalingstermijn het vervallen bedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 100 euro en dit van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is. De laattijdige betaling van het bedrag in hoofdsom houdt geen kwijtschelding in van de voormelde extra kosten.
 15. Wanneer de betalingstermijn van één factuur niet wordt nageleefd, behoudt Litterate zich het recht voor om (i) onmiddellijke betaling van alle andere facturen te eisen zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn en (ii) om de uitvoering van nog bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.
 16. Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Enkel de Nederlandse versie van onderhavige Algemene Voorwaarden is bindend. Op de diensten en facturen van Litterate is het Belgische recht van toepassing.
 17. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.